چشم انداز

موسسه ای ممتاز در خورفرهنگ و تمدن ایران، از نظر کیفیت، کارایی، تنوع خدمات حرفه ای ومقبولیت اجتماعی

مورد انتخاب استفاده کنندگان خدمات تخصصی و حرفه ای در سطح کشور

 

ماموریت

ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای در چارچوب اساسنامه موسسه، قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران و اصول وموازین حرفه ای با هدف افزایش اعتماد عمومی و تعالی مشتریان

 

تاریخچه فعالیت

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه (حسابداران رسمی) در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۸۷ بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۸۷ مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین تأسیس شده و ابتدا طی شماره ۲۳۱۲۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. به موجب پروانه کار حرفه ای شماره ۱۱۷۰/۸۷ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۸۷ که توسط جامعه حسابداران رسمی ایران صادر شده این موسسه با شماره عضویت ۷۲۱۱۹۸ آغاز به فعالیت نموده است. طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۸۹ مرکز اصلی موسسه به نشانی استان آذربایجان غربی انتقال یافته و درتاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ در اداره ثبت شرکتهای ارومیه تحت شماره ۵۲۷ به ثبت رسیده است.

موسسه در حال حاضر به عنوان یکی از موسسات حسابرسی ایران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (رتبه الف) و معتمد سازمان بورس اوراق بهاداراست.